Zorgleerlingen

Uitgangspunt van de Piusschool is om leerlingen binnen het reguliere onderwijs, onderwijs op maat te bieden. De leerkrachten op de Piusschool streven ernaar:

 • in te spelen op verschillen tussen de leerlingen.
 • dat vrijwel alle leerlingen de geformuleerde minimumdoelen bereiken, tenzij anders met de ouders is afgesproken.
 • dat er zo min mogelijk verwijzingen plaats zullen vinden richting de speciale school voor basisonderwijs.
 • te werken aan de hand van HGW . (handelingsgericht werken)

Op de Piusschool werken wij vanuit het principe Handelingsgericht Werken.

‘Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

Zeven uitgangspunten HGW:

 1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen. Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.
 2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.
 3. De leerkracht doet ertoe. Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.
 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. Als een leerkracht een negatief beeld heeft van de leerling, dan zie hij vaak alleen nog maar het negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag, dan zijn er meer mogelijkheden om het probleem op te lossen.
 5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders. De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.
 6. Doelgericht werken. Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. Het gaat hierbij zowel om korte als lange termijndoelen.
 7. De werkwijze van school is systematisch en transparant.

Wat zijn binnen onze school zorgleerlingen?

 • Leerlingen die wat betreft cognitieve ontwikkeling onder gemiddeld presteren
 • Leerlingen die bij het leerlingvolgsysteem D of E halen (niveauwaarde lager dan 2)
 • Leerlingen die wat betreft sociaal-emotionele ontwikkeling opvallen (stil, teruggetrokken zijn, niet taakgericht zijn, concentratie problemen, gedragsproblemen)
 • Leerlingen die motorische achterstand hebben
 • Leerlingen waarbij een aantal problemen (thuis, school) tegelijk optreden
 • Leerlingen met een handicap (Syndroom van Down, visuele handicap, spraak-taalproblemen , dyslexie,dyscalculie)

Na het signaleren, volgt het diagnosticeren. Dat kan a.d.h.v. observatie, onderzoek, gesprek ouders, kindgesprek.

De Piusschool heeft daarbij nauwe betrekkingen met Passenderwijs (samenwerkingsverband) en de CED groep (onderwijsbegeleidingsdienst). Onderzoek door en advies van de schoolbegeleidingsdienst of externe deskundigen zoals logopedisten en fysiotherapeuten.

De onderzoeken kunnen bestaan uit:

 • Intelligentie onderzoeken
 • Didactische onderzoeken
 • Functie onderzoeken
 • Onderzoeken naar het sociaal functioneren

 

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106