Voor Ouders

Voor ouders

Bij ons op school, mogen de ouders in de ruimste zin van het woord, mee naar binnen.
’s Ochtends mag u uw kind tot in de klas brengen. Graag zelfs! Wij beschouwen ouders als partners ennemen dat heel serieus.

Aan het begin van het schooljaar houden wij, samen met de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging, een Informatieavond. Naast een algemene voorlichting van o.a. de Medezeggenschaps -raad en Oudervereniging, wordt er in iedere groep voorlichtinggegeven over de inhoud en het verloop van het schooljaar.

Aan het begin van het schooljaar verschijnt tevens de schoolgids, zowel in een papieren versie, als ook op deze website.

Iedere week ontvangt u via de mail onze INFO, een wekelijksinformatiebulletin.
En dan hebben we ook nog de Klasbord app in iedere groep. U kunt u hiervoor aanmelden bij de leerkracht van de groep van uw kind en u zult regelmatig berichtjes en foto’s krijgen over dedagelijkse gang van zaken in de groep van uw kind.

Op vele momenten ondersteunen de ouders activiteiten binnen enbuiten de school. Bij b.v. het begeleiden van handvaardigheid entechnieklessen, begeleiding bij excursies en schoolreisjes, het ophalenvan Oud Papier, de schoolbibliotheek, assisteren bij festiviteiten,etc. etc.

Medezeggenschapsraad

Deze raad bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden. De Medezeggenschapsraad geeft advies aan of verleent instemming bijbesluiten die door de directie genomen worden. Wanneer u vragenover het beleid van de school hebt, kunt u terecht bij de MR: mr@piusschool.nl

Oudervereniging

De Oudervereniging organiseert en ondersteunt vele activiteitenen festiviteiten op school. Alle ouders zijn lid van deze vereniging
De oudervereniging vraagt van alle ouders een vrijwillige ouderbij -drage. Deze bijdrage is bestemd voor o.a. Sinterklaas en Kerstfeest,toneel en sportactiviteiten. Daarnaast wordt ook de bijdrage voorexcursies, schoolreisjes en schoolkamp door de Oudervereniginggeïncasseerd.
Eenmaal per jaar schrijft de Oudervereniging eenalgemene ledenvergadering uit, waarin o.a. de Penningmeesterverantwoording aflegt over de inkomsten en uitgaven en waarin deouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld. oudervereniging@piusschool.nl

Klassenouders

Iedere groep heeft een klassenouder die aan het begin van hetschooljaar gevraagd wordt. De belangrijkste taak van de klassenouders is om samen met de leerkracht activiteiten te regelen die gedurende het jaar plaatsvinden. 

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106