Klachtenprocedure

Klachtenprocedure en -regeling.

Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben.

De klachtenregeling is bedoeld voorleerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en personeelsleden van Kalisto.
Sinds 1 augustus 2015 zijn scholenverplicht tot het voeren van actief veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school. Op grond van dit veiligheidsbeleidhebben alle scholen een actueel veiligheidsplan, fungeren 2 personen (niet-directieleden) als vast aanspreekpunt in hetkader van pesten, coördineert een directielid het anti-pestbeleid en vindt zowel op school- als stichtingsniveau jaarlijks een goede, representatieve en actuele monitoring van het welbevinden van de leerlingen plaats.
De interne contactpersonen (ICP-ers) fungeren als vast aanspreekpunt en vangen individuele leerlingen op die metpesten te maken hebben en begeleiden hen. Uit schaamte en angst voor represailles door de pester(s) melden leerlingenniet gemakkelijk dat zij gepest worden. Om als aanspreekpunt te kunnen fungeren, moet de interne contactpersonenzichtbaar en laagdrempelig zijn voor ouders en leerlingen. Ook zijn de interne contactpersonen het aanspreekpunt voorouders en medewerkers die een klacht hebben. Zij aanhoren de klacht en zullen ouders en medewerkers doorverwijzen; zij lossen de klacht niet op. Bij het indienen van een klacht wordt er uiteraard vertrouwelijk met de informatie omgegaan. In overleg met de klager wordt bepaald welke stappen zullen worden ondernomen, gedurende de hele procedure. De coördinator richt zich op pijnpunten binnen de schoolorganisatie die uit die individuele gesprekken duidelijk worden: Waar is meer toezicht nodig? Zijn de regels duidelijk en wordt hier ook op toegezien? Voldoet het pestprogramma dat wij gebruiken wel voor onze school? Bij het coördineren van anti-pestbeleid gaat het om het aansturen van processen en hetgeven van beleidsadviezen.

Wij onderscheiden 2 soorten klachten:

1. Klachten m.b.t. pedagogisch en didactisch handelen of van algemene aard.

Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bijde directie.

Mocht u voor uw gevoel dan nog onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u contact opnemen met de internecontactpersonen van de school, te weten Marielle Veldman en Anja Visser. Zij zullen u eventueel ook verder helpen naar de klachtencommissie waar Kalisto wettelijk bij aangesloten is: Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, GCBO, Postbus82324, 2508 EH Den Haag, T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur),
E info@gcbo.nl, I www.gcbo.nl.

De school hanteert bij dit alles de klachtenregeling die op school ter inzage ligt. Uiteraard wil de school in eerste instantie zelf eventuele vragen of klachten met u oplossen.

 

2. Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het onderwijs.

De school doet haar uiterste best elk kind optimale veiligheid en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor haar medewerkers. Op school zijn gedragsregels waar iedereen zich aan dient te houden. In het kader hiervan besteden wij ook aandacht aan het vóórkomen van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie hebben kinderen last van opmerkingen over hun uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen, van blikken met seksuele bijbedoeling.
Niet ieder kind dat zich seksueel geïntimideerd voelt, heeft hierop een afdoend antwoord.


Bij alle soorten klachten kunnen de interne contactpersonen overleggen met de externe vertrouwenspersonen van Kalisto, de heer Frank Brouwer en mevrouw Els Rietveld-van Santvoord, werkzaam bij CED groep, Dwerggras 30, Rotterdam.
Zowel interne contactpersonen als ouders kunnen op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen met 010-4071599. Bij afwezigheid van bovengenoemde externe vertrouwenspersoon is er altijd een andere vertrouwenspersoon bij CED beschikbaar.
Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur: 0900-1113111.


N.B. De interne contactpersonen hebben meldplicht bij het bevoegd gezag bij vermoeden van seksuele intimidatie.

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106